Általános Szerződési Feltételek

Az ÁSZF hatálya kiterjed a SOSTEAM Betéti Társaság, valamint a szolgáltatóval jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre.

Az ÁSZF alapján a Szolgáltató Magyarország teljes területén nyújtja a szolgáltatást.

A szolgáltatás csak a jelen ÁSZF tudomásul vétele után vehető igénybe. Az ÁSZF megismerését a szolgáltatást igénybevevő minden egyes megrendelés leadásakor köteles a megrendelőlapon megjelölni, illetőleg a jelöléssel elismeri, hogy az ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte, megértette.

  1. A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma

1.1. A SOSTEAM Betéti Társaság, továbbiakban Szolgáltató a Megrendelő részére a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatást biztosítja, a Szolgáltató honlapján (www.budapesttransfers.hu) közzétett érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

1.2. A Szolgáltató szálláshely szolgáltatást működtet, melyhez vagy egyéb utazáshoz kapcsolódóan a Megrendelő igényei alapján transzfert is biztosít,

  1. A szolgáltatás megrendelésére vonatkozó eljárás

2.1. A Szolgáltató a megrendelést abban az esetben vállalja, ha az

2.2. A szolgáltatás megrendelésének formái

2.2.1. A szolgáltatás megrendelésére a Szolgáltató www.budapesttransfers.hu honlapján legkésőbb 12 órával az utazás előtt van lehetőség.

2.3. Az egyes szerződések megkötésére vonatkozó eljárási rend

2.3.1. Amennyiben a szerződő fél meg kívánja rendelni a szolgáltatást, úgy követnie kell a megrendelő kitöltésének utasításait. A megrendelés kitöltésekor be kell jelölnie a megrendelő lapon, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek ismerte el. Az „elküld” gomb megnyomásával küldheti be a megrendelését a rendszerbe.

2.3.2. A leadott megrendeléseket a beérkezés után azonnal vissza-igazoljuk.

2.3.3. Amennyiben az információs telefonon kérnek segítséget a megbízás kitöltéséhez, úgy a szerződő fél tudomásul veszi, hogy a beszélgetés rögzítésre kerül.

2.4. A szolgáltatás megtagadásának jogszerű esetei

A Szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatás elvállalását, ha:

  1. A szerződés hatálya

3.1. A felek között a szerződés a 2.2. pontban foglaltak szerinti módon, egy alkalomra jön létre.

Amennyiben a Szolgáltatás megtagadásának oka csak a helyszínen (a Megrendelő tartózkodási helyén)derül ki, úgy a Megrendelő köteles a Szolgáltató kiszállással kapcsolatos költségeit megfizetni, és a honlapon közölt árlistában feltüntetett díj 30%-át azonnal a helyszínen kiegyenlíteni.

3.2. A szolgáltatás díját a megrendelő a célállomásra érkezéskor, számla (nyugta) ellenében – egyéb megállapodás hiányában – készpénzben köteles megfizetni a sofőrnek. A szolgáltatás teljesítésével a felek közötti szerződés megszűnik.

3.3. Amennyiben a Megrendelő nem teljesíti a díjfizetési kötelezettségét, a Szolgáltató jogosult a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő módon érvényesíteni ezen jogát oly módon, ahogyan az a követelésének kielégítését a legeredményesebben szolgálja.

A követelés érvényesítésével kapcsolatos minden kiadás, költség a Megrendelőt terheli.

  1. Egyebek záró rendelkezések

4.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2017. Január 1. napján lépnek hatályba.

4.2. A Szolgáltató egyoldalúan jogosult az ÁSZF megváltoztatására azzal a feltétellel, hogy a megkötött szerződésekre a megkötéskor hatályos szerződési feltételek vonatkoznak.

4.3 A Szolgáltató jogosult a fuvart átadni szerződött partnerének, aki a megrendelést a vállalt áron és feltételekkel teljesíti.

4.4. Felek a szerződésből eredő bármely jogvitájukat elsődlegesen egyeztetéssel, közös megegyezéssel rendezik.

Amennyiben a jogvita peren kívüli rendezésére lehetőség nincs, felek – hatáskör és illetékesség függvényében – a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

Kelt: Budapest, 2017. Január 1.